Buitenzorg is zeer populair en heeft een lange rij wachtenden. Als u zich momenteel inschrijft moet u rekening houden met een wachttijd van zeker 15 jaar. Is het niettemin uw droom om een tuin op Buitenzorg te hebben, dan kunt u zich inschrijven tijdens het maandelijkse spreekuur van het bestuur in het Verenigingsgebouw, Zamenhofstraat 41 in Amsterdam.

Lees meer over onderstaande onderwerpen (aanklikken):

 Inschrijven

Als u een tuin wilt op Buitenzorg heeft u allereerst een aspirantenpas nodig van de Bond van Volkstuinders. Met die aspirantenpas (√©n uw identiteitsbewijs) kunt u zich bij ons inschrijven tijdens het spreekuur van Buitenzorg. Voor inschrijving betaalt u eenmalig ‚ā¨ 10,-.

De jaarlijkse kosten van een tuin bedragen ongeveer ‚ā¨ 500,- afhankelijk van de grootte van de tuin. Op deze website en via een e-mail worden tuinen aangekondigd die te koop zijn. Toewijzing gaat op volgorde van inschrijving.

Kunt u niet wachten op een eigen tuin? Het is altijd mogelijk de sfeer te komen proeven en een zaterdagochtend mee te helpen met het Algemeen Werk.

 Spreekuur

Het spreekuur is, tijdens het tuinseizoen, op de tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 13 uur, in het Verenigingsgebouw.
In 2020 is er spreekuur op de volgende zaterdagen: 11 april, 9 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 12 september.

N.B. Wegens coronamaatregelen kwamen de spreekuren in april en mei te vervallen.

 Tuin kopen

Tuinen die te koop staan worden aangekondigd op deze website en op de informatieborden op de tuin.

U kunt zich alléén middels een papieren brief aanmelden voor deze tuinen. Daarvoor heeft u gewoonlijk twee weken de tijd. Degene die het langst op de wachtlijst staat krijgt een tuin toegewezen.

Zie verder: Wat u als koper van een tuin op Buitenzorg moet weten (pdf).

De tuinen en tuinhuisjes verschillen erg in waarde, daar valt niet veel over te zeggen. De vaste lasten van een tuin zijn ongeveer ‚ā¨500,- per jaar, afhankelijk van de oppervlakte. De meeste tuinen zijn rond de 200 m2.

 Regels op Buitenzorg

De belangrijkste regel is dat iedereen z'n tuin mag inrichten zoals hij of zij dat wil, zolang anderen er geen last van hebben. 'Denken aan de buren' is dus belangrijk. Daarnaast wordt verwacht dat de tuin niet wordt verwaarloosd.

Heggen mogen niet hoger dan heuphoogte (anderen moeten uw tuin kunnen zien, liefst bewonderen), bomen en struiken mogen niet over het pad hangen (om ongelukken te voorkomen) en onkruid langs het pad dient te worden verwijderd.

Tweemaal per jaar controleert het bestuur alle tuinen, en krijgt eenieder die zich niet aan deze eisen houdt een waarschuwing. In het uiterste geval kan iemand worden geroyeerd.

Tuinpark Buitenzorg is samen met de andere tuinparken in Amsterdam lid van de Bond van Volkstuinders. We hebben ons dan ook te houden aan de reglementen van de Bond. Bijvoorbeeld als het gaat om klachten en bouwvergunningen. Het algemene reglement van de Bond kunt u hier lezen. Als vereniging kennen we nog een aantal andere spelregels. Het offici√ęle reglement van Buitenzorg is te krijgen in de kantine (tijdens het spreekuur). Een samenvatting vindt u hier (pdf).

 Bouwen & verbouwen

Het is niet zonder meer toegestaan op uw tuin te bouwen of te verbouwen. Op de website van de Bond zijn de reglementen te lezen en te downloaden. Bij twijfel, neem contact op met het bestuur.

Bouwreglement Bond van Volkstuinders

 Taxatie van tuinen en huisjes

Bij de verkoop van een tuin worden tuin en bouwsels op de tuin getaxeerd door de Bouw- en taxatiecommissie van Buitenzorg. Dit gaat volgens een methode en een waarderingssysteem die zijn vastgesteld door de Bond van Volkstuinders. In geval van onenigheid kan, tegen een vergoeding, een verzoek tot hertaxatie worden gedaan bij de Bond.

Zie ook: Wat u moet weten als u uw tuinhuis gaat verkopen (pdf).

 Verzekering, schade en inbraak

De meeste tuinhuisjes zijn verzekerd via een collectieve verzekering bij AON. Dit vindt u terug op uw jaarlijkse rekening. Deelname aan deze collectieve verzekering is vrijwillig en kunt u zelf opzeggen.

Melden van schade

Glasschade telefonisch melden aan Service Glasherstel: 0229 - 28 33 62 (Houd de postcode van het tuinpark (1022AC) bij de hand bij doorgeven van de schade.)
Service Glasherstel werkt samen met AON, dus betaling gaat rechtstreeks. (U hoeft het bedrag niet voor te schieten.)

Inbraak- diefstal- vandalisme evenals brand- en stormschade kunt u melden via een compleet ingevuld schade-aangifteformulier (te downloaden op www.bondvanvolkstuinders.nl) en dat te sturen per e-mail of post naar het bestuur.
Bij spoedeisende zaken, bel 020 - 690 82 81 of het alarmnummer 0800 - 536 453 35.

Inbraken moet u desgewenst zelf bij de politie (0900-8844 of via een webformulier) melden. Het is wel goed om inbraak ook bij het bestuur te melden (mail of briefje in de brievenbus). Dit slechts om het bestuur overzicht te geven van de hoeveelheid inbraken.

Zonnepanelen en verzekering

De zonnepanelen moeten geregistreerd staan op de polis en zijn niet automatisch meeverzekerd. U betaalt er namelijk ‚ā¨ 13,61 per paneel extra premie per jaar voor. In de wintermaanden zijn ze alleen meeverzekerd wanneer er sprake is van winterbewoning of als de panelen zijn opgeslagen in het tuinhuis (en geregistreerd staan op de polis uiteraard). Wanneer de panelen zich aan de buitenzijde van het tuinhuis bevinden zijn ze in de winter dus alleen meeverzekerd wanneer er sprake is van winterbewoning.

 Kapvergunning

Als u een boom op uw tuin ingrijpend wilt snoeien of kappen dan heeft u hiervoor een vergunning nodig van de gemeente. Op Buitenzorg is Geert (tuin 22) onze bomenspecialist.
Geert heeft alle bomen op Buitenzorg in kaart gebracht en met hem kunt u overleggen voor welke boom een kap- of snoeivergunning kan worden aangevraagd. Dit kan via het spreekuur of via een briefje in de brievenbus. Maak hiervoor eerst een locatieschets van de betreffende boom.

 Huur vuilcontainers

Voor het afvoeren van afval zijn containers te huur op Buitenzorg. De huur van een container bedraagt ‚ā¨35,-. Er wordt een borg gevraagd van nogmaals ‚ā¨35,-. Deze krijgt u terug zodra u de lege container met sleutel retourneert.
Containers zijn te huur bij de winkel, tijdens het tuinseizoen geopend op zaterdagen tussen 13 uur en 14 uur.

Containers kunnen gevuld worden met van alles, behalve asbest, stenen, zand/aarde of chemisch afval. Ook moet de container makkelijk verrijdbaar zijn en moet de deksel dicht kunnen.

Op woensdagavond na 20 uur dient de (niet-afgesloten!) container door uzelf aan de straat bij het hek (hoofdingang en/of achteringang, tegenover Zamenhofstraat nummer 108 ) te worden aangeboden. Op donderdagochtend wordt de container door de firma Renewi geleegd. Nadien dient u zelf de container weer terug te plaatsen, af te sluiten en de sleutel op zaterdag weer af te geven bij de winkel. U ontvangt dan uw borg terug. Het is belangrijk de containers af te sluiten wanneer ze leeg zijn.

Wilt u de containers liever op een andere dag geleegd laten worden, dan kunt u bellen met Renewi: 0800 - 0130 (Renewi is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9-17 uur)

Levert u de container niet op tijd in dan wordt er een extra bedrag van ‚ā¨35,- in rekening gebracht.

 Gebruik Verenigingsgebouw

Buitenzorg heeft een karaktervol Verenigingsgebouw met een eerbiedwaardige geschiedenis. We gebruiken dit gebouw ('clubhuis') voor allerlei bijeenkomsten en vergaderingen. Het gebouw (ca. 70 m2) is, onder voorwaarden, ook door individuele leden en groepen te gebruiken. Die voorwaarden zijn hier te lezen.