Volkstuinpark Buitenzorg (met ongeveer 100 tuinen) is zeer populair en heeft in 2023 een wachtlijst met 200 aspirant-leden. Gemiddeld komen er jaarlijks vijf tuinen vrij. Als u zich momenteel bij ons inschrijft moet u rekening houden met een wachttijd van zo’n 10 tot 15 jaar. (Vinden wij ook erg en gênant: we pleiten voor méér volkstuinen in de stad.) Is het niettemin uw droom om een tuin op Buitenzorg te hebben, of wilt u gewoon graag op de wachtlijst staan (da’s minder werk dan tuinieren), dan kunt u zich inschrijven tijdens het spreekuur van het bestuur, op de eerste zaterdag van de maand (van april t/m september) van 12 tot 13 uur in het Verenigingsgebouw van Buitenzorg, aan de Zamenhofstraat 41 in Amsterdam.

Lees meer over onderstaande onderwerpen (klik op de roze titels):

Inschrijven

Als u een tuin wilt op Buitenzorg heeft u allereerst een aspirantenpas nodig van de Bond van Volkstuinders. Met die aspirantenpas (én uw identiteitsbewijs) kunt u zich bij ons inschrijven tijdens het spreekuur van Buitenzorg. Voor de inschrijving op Buitenzorg betaalt u eenmalig € 10,-. Let op: neem het bedrag contant mee, we hebben geen PIN.

Voor een iets snellere afhandeling van de inschrijfprocedure kunt u hier het inschrijfformulier (pdf) voor Tuinpark Buitenzorg downloaden.

👉 Print het inschrijfformulier tweemaal (!) zelf uit, vul beide formulieren zo volledig mogelijk in en neem ze beide, samen met een contante € 10,- (er is geen PIN) mee naar het spreekuur tijdens welke u zich wilt inschrijven. Na ondertekening is het ene formulier voor onze administratie en het ander voor uzelf.

De jaarlijkse kosten van een tuin bedragen ongeveer € 600,- afhankelijk van de grootte van de tuin. Op het mededelingenbord op het tuinpark en op deze website worden tuinen aangekondigd die in de verhuur komen. Toewijzing gaat op volgorde van inschrijving.

Woonplaatsbeginsel
Bij toewijzing van de tuinen rekening wordt gehouden met de woonplaats van het aspirant-lid.
Iedereen kan zich, zowel bij de Bond als bij een tuinpark, inschrijven als aspirant-lid; ongeacht zijn/haar woonplaats op dat moment.
Echter, aspirant-leden die zich ná 12 juni 2021 bij de Bond hebben ingeschreven kunnen alleen een tuin toegewezen krijgen wanneer ze in de gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel, Landsmeer of Almere wonen. Dit zijn de gemeenten waar de Bond van Volkstuinders tuinparken heeft. Een aspirant-lid hoort hiervan een recent (d.w.z. minder dan een maand oud) uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie te overleggen.

De secretaris zal bij toewijzing van een tuin checken op welke datum een aspirant-lid zich heeft ingeschreven bij de Bond.
Wanneer de datum van inschrijving Bond op 12 juni 2021 of daarvoor is, kan de tuin worden toegewezen ongeacht de woonplaats van het aspirant-lid. Wanneer de datum van inschrijving Bond op 13 juni 2021 of later is kan de tuin alleen worden toegewezen wanneer het aspirant-lid woont in één van de bovenstaande gemeenten.

Meer informatie hier op de website en het inschrijfformulier van de Bond van Volkstuinders.

Kunt u niet wachten op een eigen tuin? Het is altijd mogelijk de sfeer te komen proeven en tijdens het tuinseizoen een zaterdagochtend vrijelijk mee te helpen met het Algemeen Groenwerk. In een gemoedelijke sfeer leert u dan het tuinpark en de tuinders al een beetje beter kennen.

Spreekuur

Het spreekuur is, tijdens het tuinseizoen, op de eerste zaterdag van de maand tussen 12 en 13 uur, in het Verenigingsgebouw.

In 2024 is het spreekuur op de volgende dagen: zaterdag 6 april, zaterdag 4 mei, zaterdag 1 juni, zaterdag 6 juli, zaterdag 3 augustus en zaterdag 7 september.

Tuin huren

Tuinen die op Buitenzorg vrij komen worden aangekondigd op deze website en op het mededelingenbord op ons volkstuincomplex. Verder niet.

U kunt zich alléén middels een papieren en gemotiveerde brief aanmelden voor deze tuinen. Daarvoor heeft u gewoonlijk twee weken de tijd. In beginsel krijgt degene die reageert en het langst op de wachtlijst staat een tuin toegewezen.

Zie verder: Wat u als nieuwe huurder van een tuin op Buitenzorg moet weten (pdf).

De tuinen en tuinhuisjes verschillen erg in waarde, daar valt niet veel over te zeggen. De vaste lasten van een tuin zijn ongeveer € 600,- per jaar, afhankelijk van de oppervlakte. De meeste tuinen zijn rond de 200 m2.

Regels op Buitenzorg

De belangrijkste regel is dat iedereen z’n tuin mag inrichten zoals hij of zij dat wil, zolang anderen er geen last van hebben. ‘Leven en laten leven’ staat hoog in ons vaandel en denken aan de buren is daarbij belangrijk. ‘Buren’ zijn: naastgelegen tuinders maar ook de bewoners van Vogeldorp en de natuur en bezoekers van het Vliegenbos.
Daarbij: vrijheid is iets anders dan vrijblijvendheid. Lid zijn van een moderne (volkstuin)vereniging brengt verplichtingen met zich mee.
Van tuinders wordt verwacht dat men de eigen tuin goed en actief onderhoudt en men er (dus) regelmatig is. Geef de tuin aandacht en verwaarloos hem niet. Dat laatste geldt ook voor het verenigingsleven: tuinders zijn lid van een vereniging en ook daarvoor dient u zich in te zetten, anders houdt het tuinpark simpelweg op te bestaan.

Reglementen

Tuinpark Buitenzorg is samen met de andere tuinparken in Amsterdam lid van de Bond van Volkstuinders. We hebben ons dan ook te houden aan de reglementen van de Bond. Bijvoorbeeld als het gaat om klachten en bouwvergunningen. Het algemene reglement van de Bond kunt u hier lezen.
Als afdeling van de Bond kennen we nog een aantal andere, specifieke spelregels. Het huishoudelijk reglement (d.d. nov. 2003) van Buitenzorg vindt u hier en/of is als papieren boekje te krijgen in de kantine (tijdens het spreekuur).
N.B. Een aangepaste versie van het huishoudelijk reglement van Buitenzorg staat op de rol voor 2023.

Buitenzorg is een tuinpark met een dagrecreatieve status, wat betekent dat er niet overnacht mag worden.

Heggen mogen niet hoger dan heuphoogte (anderen moeten uw tuin kunnen zien, liefst bewonderen), bomen en struiken mogen niet over het pad hangen (om ongelukken te voorkomen) en onkruid langs het pad dient te worden verwijderd.
Het wandelpad grenzend aan de eigen tuin dient de tuinder in kwestie zelf schoon en veilig begaanbaar te houden. Een takkenwal aan de kant van het wandelpad is ongewenst.

De paden op Buitenzorg zijn wandelpaden. Fietsen wordt toegestaan, maar fiets rustig en langzaam.

Tuinschouw

Tweemaal per jaar controleert het bestuur alle tuinen, en krijgt eenieder die zich niet aan deze eisen houdt een waarschuwing. In het uiterste geval kan iemand worden geroyeerd.

Vuur

Open vuur is op het hele tuinpark verboden. BBQ-en mag uitsluitend op de eigen tuin en niet in het algemeen groen, zoals Tuin Nul en het Ketjenplantsoen. Houdt bovendien rekening met het voorkomen van rookoverlast: BBQ slechts bij windstilte.

Bouwen & verbouwen

Het is niet zonder meer toegestaan op uw tuin een huisje, schuur of kas te bouwen danwel te verbouwen. Op de website van de Bond zijn de algemene reglementen te lezen en te downloaden. Bij twijfel, neem contact op met de bouwcommissie: bouw@tuinparkbuitenzorg.nl.
Overigens is het wellevend en wenselijk om bij te maken bouwplannen ook de naaste tuinburen te informeren/betrekken om met hen, binnen alle redelijkheid, rekening te houden.

Bouwreglement Bond van Volkstuinders

Taxatie van tuinen en huisjes

Bij de verkoop van een tuin worden tuin en bouwsels op de tuin getaxeerd door de Bouw- en taxatiecommissie van Buitenzorg. Dit gaat volgens een methode en een waarderingssysteem die zijn vastgesteld door de Bond van Volkstuinders. In geval van onenigheid kan, tegen een vergoeding, een verzoek tot hertaxatie worden gedaan bij de Bond.

Zie ook: Wat u moet weten als u uw tuinhuis gaat verkopen (pdf).

Verzekering, schade en inbraak

De meeste tuinhuisjes zijn verzekerd via een collectieve verzekering bij AON. Dit vindt u terug op uw jaarlijkse rekening. Deelname aan deze collectieve verzekering is vrijwillig en kunt u zelf opzeggen.

Melden van schade

Uitsluitend glasschade
Is er sprake van uitsluitend glasschade, dan kunt u dat telefonisch melden bij Glasherstel: 0229 – 28 33 62 (Houd de postcode van het tuinpark – 1022 AC – bij de hand bij doorgeven van de schade.)
Glasherstel repareert de schade en dient de rekening in bij de verzekering. Houd wel rekening met het eigen risico.

Inbraak- diefstal- vandalisme evenals brand- en stormschade (waaronder glasschade)
Bij schade door inbraak, brand en storm (waaronder glasschade) dient u een schadeaangifteformulier in bij het bestuur van Buitenzorg of via Mijn Tuin. Het formulier is hier te downloaden op de website van de Bond van Volkstuinders.

Inbraken kunt u desgewenst zelf bij de politie (0900-8844 of via een webformulier) melden. Het is goed om inbraak ook bij het bestuur te melden (mail of briefje in de brievenbus). Dit slechts om het bestuur overzicht te geven van de hoeveelheid inbraken.

Bij spoedeisende zaken: bel Zicht Verzekeringen, 088 – 02 09 303

Zonnepanelen en verzekering

De zonnepanelen moeten geregistreerd staan op de polis en zijn niet automatisch meeverzekerd. U betaalt er namelijk € 13,61 per paneel extra premie per jaar voor.
In de wintermaanden zijn ze alleen meeverzekerd als de panelen zijn opgeslagen in het tuinhuis (en geregistreerd staan op de polis uiteraard).


Kapvergunning

Als u een boom op uw tuin ingrijpend wilt snoeien of kappen dan heeft u hiervoor een vergunning nodig van de gemeente. Overleg eerst met het bestuur en/of de bomencommissie voor welke boom een kap- of snoeivergunning kan worden aangevraagd. Dit kan via het spreekuur, via een e-mail naar bomen@tuinparkbuitenzorg.nl of via een briefje in de brievenbus. Lever hierbij ook een locatieschets van de betreffende boom aan.

Huur vuilcontainers

Voor het afvoeren van afval zijn containers te huur op Buitenzorg. De huur van een container bedraagt € 35,-. Er wordt een borg gevraagd van nogmaals € 35,-. Deze krijgt u terug zodra u de lege container met sleutel retourneert.
Containers zijn te huur bij de winkel, tijdens het tuinseizoen geopend op zondagen tussen 12 uur en 13 uur.

Containers kunnen gevuld worden met van alles, behalve: asbest, stenen, zand/aarde of chemisch afval. Ook moet de container makkelijk verrijdbaar zijn en moet de deksel dicht kunnen.

Op woensdagavond na 20 uur dient de (niet-afgesloten!) container door uzelf aan de straat bij het hek (hoofdingang en/of achteringang, tegenover Zamenhofstraat nummer 108 ) te worden aangeboden. Op donderdagochtend wordt de container door de firma Renewi geleegd. Nadien dient u zelf de container weer terug te plaatsen, af te sluiten en de sleutel op zondag weer af te geven bij de winkel. U ontvangt dan uw borg terug. Het is belangrijk de containers af te sluiten wanneer ze leeg zijn.

Wilt u de containers liever op een andere dag geleegd laten worden, dan kunt u bellen met Renewi: 0800 – 0130 (Renewi is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9-17 uur)

Levert u de container niet op tijd in dan wordt er een extra bedrag van €35,- in rekening gebracht.

Oud ijzer

Heeft u oud ijzer dat u kwijt wilt? In de buurt hebben we een oud-ijzerman, Mufti, die het kan komen ophalen. Bel voor een afspraak: 06 – 24 85 25 15

Verenigingsgebouw

Buitenzorg heeft een mooi, karaktervol Verenigingsgebouw met een eerbiedwaardige geschiedenis. We gebruiken dit gebouw voor allerlei bijeenkomsten, waaronder vergaderingen en feesten. Het gebouw (ca. 70 m2) is, onder bepaalde voorwaarden, ook door individuele leden en groepen te gebruiken. Dit laatste in overleg met de coördinator van de barcommissie. Ziehier een impressie van de ruimte.

Declaraties indienen

Tuinleden kunnen zelf online declaraties indienen. De betaling vindt tegenwoordig plaaats door de Bond van Volkstuinders. De procedure van het indienen is als volgt:

 1. Ga naar de website van de Bond van Volkstuinders: www.bondvanvolkstuinders.nl (Website opent in nieuw venster.)
 2. Klik in het menu op ‘MIJN TUIN’
 3. Vul uw inloggegevens in (gebruikersnaam en wachtwoord). Indien u die nog niet hebt of bent vergeten dan kunt u hier uw gegevens aanvragen.
 4. Klik op ‘Eigen gegevens’ …
 5. Klik vervolgens op ‘Declaratie indienen’ …
 6. Klik op ‘Klik hier om uw declaratie in te dienen.
 7. Vul de gegevens in.
 8. Stuur een goed leesbare foto of scan van de bon(nen) mee via het veld ‘Bijlagen > bestand kiezen’.
 9. Klik op ‘aanmaken’. De declaratie is nu verzonden en wordt door de Bond in behandeling genomen.
 10. Bonnenbusje
  Doe de betreffende papieren bon(nen) in het gele postbusje in de hal van het herentoilet. Dit postbusje wordt geregeld door de penningmeester gecheckt. De papieren bonnen blijven op Buitenzorg en worden alleen gebruikt voor eventuele controle.

N.B. Lukt het u niet om te declareren, vraag dan een mede-tuinder om hulp.