TERUG NAAR INTRO-PAGINA GROENBELEID

Inspraak Groenvisie 2050, een leefbare stad voor mens en dier

Amsterdam wil een groene stad zijn, voor nu en voor de generaties na ons. Een leefbare stad voor mens en dier, waar gezondheid, natuur, klimaatadaptatie en sociaal welzijn voorop staan. Voor iedereen die hier woont, werkt of op bezoek komt. Zeker nu de stad verandert en groeit, heeft dat invloed op het gebruik van de openbare ruimte. Lees verder op Amsterdam.nl.


Nota van Beantwoording

Het college van B&W heeft op 27 oktober 2020 besloten om de Nota van Beantwoording inspraak en advies voor de ‘Groenvisie 2020-2050, een leefbare stad voor mens en dier’ aan te bieden aan de gemeenteraad. De nota bevat alle inspraakreacties op de concept ‘Groenvisie 2050’ en het antwoord van de gemeente daarop. In de Nota van beantwoording staat ook wat burgemeester en wethouders met de reacties doen. En welke aanpassingen aan de Groenvisie zijn gedaan door de reacties. De nota van beantwoording volgt in het najaar 2020. Alle insprekers hebben de Nota van Beantwoording per e-mail van ons ontvangen. Lees verder op Amsterdam.nl.

N.B. Tuinpark Buitenzorg heeft niet ingesproken op de concept Groenvisie 2020-2050.