Tuinpark Buitenzorg in Amsterdam Noord is een volkstuinvereniging, opgericht in 1917, en één van de tegenwoordig 29 afdelingen (volkstuinparken) ressorterend onder de Amsterdamse Bond van Volkstuinders. Buitenzorg heeft 100 tuinen en 100 leden (partners en kinderen niet meegerekend). Daarmee is het een relatief klein tuinpark, maar met een actief en intensief verenigingsleven.

Buitenzorg ziet zich in de toekomst gesteld voor een aantal grote ontwikkelingen waaronder de komst van de nieuwbouwwijk Hamerkwartier, de verdichting van Amsterdam Noord als geheel en het gemeentelijk volkstuinenbeleid, waaronder de wens van meer toegankelijkheid.

Op het gebied van tuinieren was het credo al in de jaren negentig: tuinier rommelig. In het najaar van 2022 kreeg Buitenzorg in één keer de maximale vier stippen van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Die uitreiking werd uitbundig gevierd met de Stippenshow.

Buitenzorg is een vereniging waar het uitgangspunt is dat de leden inzet leveren op álle fronten van beheer en organisatie. Er is veel meer te doen dan de verplichte 15 uur vervullen van de werkbeurten.

De tuinvereniging wordt op vrijwillige basis geleid door een bestuur, waaronder een voorzitter, secretaris en een penningmeester en twee bestuursleden. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat het bestuurswerk goeie zin (realistisch optimisme), enige expertise en tijd vergt – ca. 6 uur per week.

Voor alle vacatures zijn ook aspirant-leden en niet-leden (‘mensen van buiten’) uitgenodigd te reageren.

Het bestuur van tuinvereniging Buitenzorg is sinds oktober ’23 naarstig op zoek naar:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Bestuursleden
  • Leden voor de Kascommissie
  • Leden voor de Stemcommissie
  • Leden voor de Activiteitencommissie
  • Leden voor de Werkgroep Natuureducatie (van de Commissie Groen)
  • Leden voor de Werkgroep Plan van Aanpak / Toegankelijkheid BuitenzorgHieronder de uitgebreidere functieprofielen.

Voorzitter

Dagelijks bestuurder
De voorzitter heeft de algemene leiding van de afdeling. Hij/zij is bij de officiële vertegenwoordiging van de afdeling de woordvoerder, tenzij hij/zij deze taken aan een ander heeft overgedragen. (bron: Artikel 8 lid 9 van het Afdelingsreglement)
Taakomschrijving:
In het algemeen is de voorzitter verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorg dragen voor het voortbestaan van de vereniging. Ook is de voorzitter samen met de andere bestuurders beleidsverantwoordelijke.
Veelvoorkomende taken van een voorzitter zijn o.a. voorzitten tijdens de vergadering van het bestuur en de algemene ledenvergadering, overleggen met commissies en werkgroepen, voeren van functioneringsgesprekken met overige bestuursleden en commissieleden.
De voorzitter is verantwoordelijk om ‘vergaderingen naar een gedeelde visie te leiden en de discussies zo samen te vatten dat iedereen begrijpt wat er is afgesproken’.
De voorzitter is verantwoordelijk voor het borgen van besluiten.
De voorzitter houdt overzicht over wat er gebeurt binnen de vereniging.
De voorzitter en het hele bestuur staat boven de partijen.
De voorzitter is een verbindende persoon binnen de vereniging en in principe het gezicht naar de buitenwereld.
Profiel: analytisch, communicatief, geduldig en oor en oog voor de grote lijn.
– De voorzitter wordt in functie gekozen en dus niet door het bestuur zelf. Dit komt het vertrouwen in de voorzitter ten goede. (bron: Artikel 7 lid 3 van het Afdelingsreglement.)

Secretaris

Dagelijks bestuurder
Notuleren, uitwerken en rondsturen bestuurs- en ledenvergaderingen.
Aanwezig 1x per maand bij spreekuur
Behandelt inkomende en uitgaande post
Schrijft mee een jaarverslag en beleidsnotities
Bijhouden archief
En andere administratieve taken.
Profiel: contact onderhouden met tuinders, leden van commissies, afdelingsbesturen en Bond, goed kunnen werken met excel etc. en Afas.

Bestuursleden

Leden voor het dagelijks bestuur.

Een kandidaat met een juridische achtergrond is extra welkom maar ook kandidaten die hun tanden willen zetten in concrete projecten/taken.
Er worden regelmatig workshops door de Bond van Volkstuinders georganiseerd ten behoeve van nieuwe bestuursleden.

Leden voor de Kascommissie

Artikel 16 van het afdelingsreglement omschrijft de taak en de positie van de kascommissies als volgt:
1. De kascommissie van de afdeling bestaat uit vijf personen, waarvan drie leden en twee plaatsvervangers, die allen lid zijn van de bond. Zij hebben – in afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 6 van de Statuten – ten hoogste vijf achtereenvolgende jaren zitting in de commissie, waarvan de eerste twee jaar als plaatsvervanger. Volgens een vast rooster treedt er jaarlijks één lid af en wordt de commissie weer aangevuld met een plaatsvervanger.
2. De kascommissie controleert ten minste tweemaal per jaar de boekhouding van de afdeling. De kascommissie brengt over de controles eenmaal per jaar schriftelijk verslag uit aan het afdelingsbestuur, het bondsbestuur en de afdelingsvergadering.
3. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het afdelingsbestuur en van een commissie die een financieel beheer voert.
4. De leden van de kascommissie zijn tot aan de jaarlijkse afdelingsvergadering geheimhouding verplicht tegenover derden, met dien verstande dat indien onregelmatigheden in de administratie of tekorten in de geldmiddelen worden geconstateerd door een of meer leden, de verplichting bestaat hiervan onmiddellijk de voorzitter van de afdeling schriftelijk in kennis te stellen en een kopie aan het bondsbestuur te sturen.

Leden voor Werkgroep Natuureducatie

Leden die willen helpen bij het begeleiden van schoolkinderen tijdens de natuurlessen op Buitenzorg.

Leden voor de werkgroep Plan van Aanpak/Toegankelijkheid Buitenzorg

Leden om mee te denken over nieuw beleid en het concretiseren ervan, het communiceren met Bond en gemeente.Heeft u interesse in één van bovenstaande vacatures? Of kent u iemand ‘van buiten’ die één van de bestuurstaken zou kunnen ambiëren? Attendeer diegene erop alstublieft. In beide positieve gevallen, contacteer: info@tuinparkbuitenzorg.nl