Laatst bijgewerkt: maandag, 29 mei 2023 – 13:23 uur

TERUG NAAR INTRO-PAGINA GROENBELEID


Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

Medio mei 2020 presenteerde de gemeente Amsterdam de zogeheten ‘Uitvoeringsstrategie Volkstuinparken (concept)’, waarin ze haar toekomstvisie op het beleid ten aanzien van de ruim veertig volkstuinparken in de stad uiteenzette.

Op die concept-versie van dit beleidsplan kon tot eind juni ’20 door iedereen worden gereageerd met ‘zienswijzen’. Enkele Buitenzorgers hebben dat toen op persoonlijke titel gedaan en uiteraard heeft ook het bestuur van Buitenzorg een zienswijze namens de tuinvereniging als geheel ingediend.

Er waren ruim 800 reacties, van tuinders en andere Amsterdammers. De Gemeente is blij dat veel insprekers het doel steunen om de volkstuinparken (waaronder ook nutstuinen) zekerheid te geven én te zorgen dat er meer Amsterdammers van kunnen genieten. Daarnaast zijn er ook zorgen en vragen, onder meer over de rust, betaalbaarheid en veiligheid.

Bijstelling plannen

Naar aanleiding van de inspraakreacties is de Uitvoeringsstrategie op belangrijke punten bijgesteld. Zo komt er slechts op veertien van de veertig parken een nieuwe, doorgaande fiets/wandelroute. Ook de jaarronde 24-uursopenstelling van de openbare delen is niet langer een doel op zich. De nieuwe voorzieningen en activiteiten op de volkstuinparken komen tot stand in goed overleg met de parken zelf. Ook veiligheid en beheer krijgen extra veel aandacht.

Nieuwe grondhuurprijs

Verder heeft de gemeente, zoals eerder aangekondigd, de nieuwe huurprijs voor de grond berekend. Volkstuinders betalen van oudsher veel minder huur voor gemeentegrond dan andere inwoners van Amsterdam die een stukje groen van de gemeente huren. De gemeente gaat deze historisch gegroeide situatie corrigeren. De nieuwe huurprijs wordt 2,25 euro per vierkante meter per jaar.

Hogere kosten, meer zekerheid, oplossing voor vuilwaterafvoer

De hogere huur heeft een effect op de uiteindelijke kosten van een tuin. Omdat elk park anders is, verschilt dat effect per park. Tuinders krijgen hier van hun (afdelings)bestuur meer informatie over. Zeker is dat de kosten van een tuin stijgen. Voor tuinders met een laag inkomen komt daarom een tegemoetkomingsregeling. De nieuwe huurprijs wordt bovendien in twee stappen ingevoerd, beginnend op 1 januari 2022. Tegenover de hogere huurprijs staat langdurige zekerheid voor de volkstuinparken plus een oplossing voor de afvoer van vuilwater.

Leeswijzer

In veel inspraakreacties werden dezelfde thema’s genoemd. Daarom is de beantwoording opgedeeld in twintig thema’s. In de Nota van Beantwoording is het antwoord op alle ingediende punt(en) terug te vinden.

In de aangepaste Uitvoeringsstrategie, is te zien welke teksten zijn aangepast of toegevoegd naar aanleiding van de inspraakreacties. Deze woorden en zinnen zijn blauw gekleurd.

Verdere besluitvorming en inspreken

De Nota van Beantwoording en de aangepaste Uitvoeringsstrategie worden binnenkort besproken door de leden van de gemeenteraad. U hebt daar nogmaals de gelegenheid uw mening te geven.

De planning is als volgt:

  • Op dinsdag 8 december 2020 is een speciale inspreekavond over de volkstuinparken. Deze is online te volgen. Wilt u inspreken, dan moet u zich uiterlijk 6 december aanmelden. Alle informatie leest u op de website van de gemeente.
  • Op woensdag 9 december 2020 worden de stukken besproken in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. U kunt deze commissievergadering online volgen via de pagina Raadsinformatie.
  • Op woensdag 16 december 2020 neemt de gemeenteraad naar verwachting een definitief besluit over de Nota van Beantwoording en aangepaste Uitvoeringsstrategie. Ook de raadsvergadering kunt u online volgen via de pagina Raadsinformatie.
  • UPDATE (3 dec. 2020): Op donderdag 3 december ’20 is op verzoek van de wethouder deze beslissende vergadering uitgesteld naar medio januari 2021. Ziehier haar brief met dit voorstel aan de leden van de raad.

Meer informatie

Op www.amsterdam.nl/volkstuinparken kunt u een samenvatting van alle informatie lezen en de stukken terugvinden.