Informatie over regels en inschrijven

De belangrijkste regel is dat iedereen zijn tuin mag inrichten zoals hij of zij dat wil, zolang anderen er geen last van hebben. ‘Denken aan de buren’ is dus belangrijk. Daarnaast wordt verwacht dat de tuin niet wordt verwaarloosd. Heggen mogen niet hoger dan anderhalve meter, bomen en struiken mogen niet over het pad hangen en onkruid langs het pad dient te worden verwijderd. Tweemaal per jaar controleert het bestuur alle tuinen, en krijgt eenieder die zich niet aan deze eisen houdt een waarschuwing. In het uiterste geval kan iemand worden geroyeerd.

Tuinpark Buitenzorg is samen met de andere tuinparken in Amsterdam lid van de Bond van Volkstuinders. We hebben ons dan ook te houden aan de reglementen van de Bond. Bijvoorbeeld als het gaat om klachten en bouwvergunningen. De reglementen van de Bond zijn te vinden en te downloaden op www.bondvanvolkstuinders.nl.

Regels op Buitenzorg

Als vereniging kennen we nog een aantal andere spelregels. Het officiële reglement van Buitenzorg is te krijgen in de kantine (tijdens het spreekuur). Een samenvatting vindt u hier.

Een tuin op Buitenzorg?

Buitenzorg is zeer populair en heeft een lange rij wachtenden. Als u zich momenteel inschrijft moet u rekening houden met een wachttijd van zeker 10 jaar. Maar is het toch uw droom een tuin op Buitenzorg te hebben, dan moet u zich eerst inschrijven tijdens het maandelijkse spreekuur van het bestuur in de kantine. De volledige inschrijfprocedure vindt u hier.

In 2018 vinden de spreekuren op de 2e zaterdag van de maand plaats tussen 12-13 uur op de volgende data:

zaterdag 14 april

zaterdag 12 mei

zaterdag 9 juni

zaterdag 14 juli

zaterdag 11 augustus

zaterdag 8 september

Tuinen die te koop staan worden aangekondigd op de website en op de informatieborden op de tuin.

U kunt zich alléén middels een gewone brief aanmelden voor deze tuinen. Daarvoor heeft u gewoonlijk twee weken de tijd. Degene die het langst op de wachtlijst staat krijgt een tuin toegewezen.

Zie verder: Wat u als koper van een tuin op Buitenzorg moet weten (pdf).

De tuinen en tuinhuisjes verschillen erg in waarde, daar valt niet veel over te zeggen. De vaste lasten van een tuin zijn ongeveer €500,- per jaar, afhankelijk van de oppervlakte. De meeste tuinen zijn rond de 200 m2.

Kapvergunning

Als U een boom ingrijpend wilt snoeien of kappen dan heeft u hiervoor een vergunning nodig van de gemeente. Geert Timmerman, een tuinder op Buitenzorg, is onze bomenspecialist. Hij heeft alle bomen op Buitenzorg in kaart gebracht en met hem kunt u overleggen voor welke boom een kap- of snoeivergunning kan worden aangevraagd. Dit kan via het spreekuur of een briefje in de brievenbus. Maak hiervoor eerst een schets van de locatie van de boom.

Bouwen en verbouwen

Het is niet zonder meer toegestaan op uw tuin te bouwen of te verbouwen. Op de website van de Bond zijn de reglementen te lezen en te downloaden. Bij twijfel, neem contact op met het bestuur.

Bouwreglement Bond van Volkstuinders

Taxatie van huisjes en tuinen

Bij de verkoop van een tuin worden tuin en bouwsels op de tuin getaxeerd door de taxatiecommissies van Buitenzorg. Dit gaat volgens een waarderingsysteem en methode die vastgesteld is door de Bond. In geval van onenigheid kan (tegen een vergoeding) een verzoek tot hertaxatie worden gedaan bij de Bond.

Zie ook: Wat u moet weten als u uw tuinhuis gaat verkopen (pdf).

Verzekering en inbraak

De meeste huisjes zijn verzekerd via een collectieve verzekering bij Aon. Dit vindt u terug op uw jaarlijkse rekening. Deelname aan deze collectieve verzekering is vrijwillig en kunt u zelf opzeggen. Voor informatie over schadevergoeding bij inbraak etc. moet u zelf contact op nemen met de verzekeraar (AON, tel: 020-4305500). Een schadeformulier vindt u hier.
Inbraken dient u zelf bij politie (0900-8844 of via een webformulier) en verzekeraar te melden. Het is wel goed om inbraak ook bij het bestuur te melden (mail of briefje in de brievenbus). Dit dient dan slechts om het bestuur een overzicht te geven van de hoeveelheid inbraken.

Zonnenpanelen en verzekering
De zonnepanelen moeten geregistreerd staan op de polis en zijn niet automatisch meeverzekerd. Je betaalt er namelijk € 13,61 per paneel extra premie per jaar voor.
In de wintermaanden zijn ze alleen meeverzekerd wanneer er sprake is van winterbewoning of als de panelen zijn opgeslagen in het tuinhuis (en geregistreerd staan op de polis uiteraard).
Wanneer ze zich aan de buitenzijde van het tuinhuis bevinden zijn ze in de winter dus alleen meeverzekerd wanneer er sprake is van winterbewoning.

Huur vuilcontainers op Buitenzorg

Voor het afvoeren van afval zijn containers te huur op Buitenzorg. De huur van een container bedraagt €35,-. Er wordt een borg gevraagd van nogmaals €35,-. Deze krijgt u terug zodra u de lege container met sleutel retourneert.
Containers zijn te huur bij de winkel: op zaterdagen tussen 13.00 uur en 14.00 uur.

Containers kunnen gevuld worden met van alles, behalve asbest, stenen, zand/aarde of chemisch afval. Ook moet de container makkelijk verrijdbaar zijn en moet de deksel dicht kunnen.

Op woensdagavond na 20.00 uur dient de (niet-afgesloten!) container door uzelf  aan de straat bij het hek (hoofdingang en/of achteringang, tegenover Zamenhofstraat nummer 108 ) te worden aangeboden. Op donderdagochtend worden zij door ICOVA geleegd. Nadien dient u zelf de container weer terug te plaatsen, af te sluiten en de sleutel op zondag weer af te geven bij de winkel. U ontvangt dan uw borg terug. Het is belangrijk de containers af te sluiten wanneer zij leeg zijn.

Wilt u de containers liever op een andere dag geleegd laten worden, dan kunt u bellen met ICOVA: 020 – 447.66.66. Hiervoor wordt een extra bedrag van €24,66 in rekening gebracht.

Levert u de container niet op tijd in dan wordt er een extra bedrag van €35,- in rekening gebracht.

Gebruik kantine

Buitenzorg heeft een kantine met een eerbiedwaardige geschiedenis: in 2017 is ‘ie honderd jaar geworden. We gebruiken de kantine voor allerlei bijeenkomsten en vergaderingen. De kantine is onder voorwaarden ook voor individuele leden en groepen te gebruiken.
Die voorwaarden zijn hier te lezen.